همۀ ابیات دارای ایهام تناسب‌اند به‌جز ..................

گزینه یک

کبوتری که رهایی هزار بار کشید
دوباره باز قفس را میان چشم تو دید

گزینه دو

در هوای عشق آن صد نوبهار سرمدی
صد هزاران بلبلان در هر گل گلزار ما

گزینه سه

دی گفت طبیب از سر حسرت چو مرا دید
هیهات که رنج تو ز قانون شفا رفت

گزینه چهار

روزی که بپرّد جان، از لذّت بوی تو جان داند و جان داند، کز دوست چه می‌بوید

گزینه 4

کلمۀ «بو» در این بیت ایهام دارد نه ایهام تناسب. بررسی سایر گزینه‌ها: گزینۀ «1»: کبوتر با هزار (1- عدد هزار 2- بلبل) گزینۀ «2»: بلبلان با هزار (مانند گزینۀ اول) گزینۀ «3»: قانون: 1- قاعده 2- کتاب قانون در تناسب با شفا

به بالای صفحه بردن