همۀ بیت‌ها به‌جز بیت .................. به مفهوم «وحدت وجود» اشاره دارد.

گزینه یک

جهان جمله فروغ روی حق دان حق اندر وی ز پیدایی است پنهان

گزینه دو

پیرهن می‌بدرم دم به دم از غایت شوق که وجودم همه او گشت و من این پیرهنم

گزینه سه

الهی فضل خود را یار ما کن ز رحمت یک نظر در کار ما کن

گزینه چهار

فروغ رویت اندازی سوی خاک عجایب نقش‌ها سازی سوی خاک

گزینه 3

در این گزینه از رحمت و فضل خدا سخن به میان آمده است نه وحدت وجود. مفهوم گزینه 4: نقش‌های هستی تجلی وجود خدایند. (وحدت وجود)

به بالای صفحه بردن