همۀ واژه‌ها به‌جز .................. امروزه در معنای منفی به‌کار می‌روند.

گزینه یک

مزدور

گزینه دو

کثافت

گزینه سه

استعمارگر

گزینه چهار

سکّان‌دار

گزینه 4

این گزینه به‌معنای راننده است و معنای منفی ندارد. اما بقیۀ گزینه‌ها امروزه در معنایی به‌کار می‌روند که بار منفی دارد. مزدور: قدیم: کارگر/ جدید: خودفروخته عوامل استبداد و ظلم کثافت: قدیم: تراکم/ جدید: آلودگی استعمارگر: قدیم: طالب آبادی و عمران/ جدید: کشور ثروتمندی که به بهانه عمران کشور فقیر، به تصاحب و غارت منابع آن می‌پردازد.

به بالای صفحه بردن