همۀ گزینه‌های زیر با بیت «گه نعره زدی بلبل گه جامه دریدی گل با یاد تو افتادم از یاد برفت آنها» قرابت معنایی دارند بجز گزینۀ ..................

گزینه یک

گفتم که بوی زلفت گمراه عالمم کرد گفتا اگر بدانی هم اوت رهبر آید

گزینه دو

هر شاهدی که در نظر آمد به دلبری در دل نیافت راه که آن جا مکان توست

گزینه سه

تا گل روی ِ تو دیدم همه گل‌ها خارند تا تو را یار گرفتم همه خلق اغیارند

گزینه چهار

چنان به موی تو آشفته‌ام به بوی تو مست که نیستم خبر از هر که در دو عالم هست

گزینه 1

مفهوم صورت سؤال و ابیات 2 و 3 و 4 این است که عاشق با دیدن یا به خاطر آوردن معشوق تمام زیبایی‌های طبیعت و شگفتی‌های عالم را به فراموشی می‌سپارد. اما گزینۀ 1 می‌فرماید، معشوق در عین فریبندگی و عشوه‌گری، هادی و راهنمای عاشق هم است.

به بالای صفحه بردن