همۀ گزینه‌ها به جز .................. درست معنا شده‌اند.

گزینه یک

در رفتن: فرار کردن (معنای قدیم)

گزینه دو

اندر ماندن: عاجز شدن

گزینه سه

رقعه: نامۀ کوتاه

گزینه چهار

فرج: رهایی

گزینه 1

«در رفتن» درگذشته به معنای «وارد شدن» بوده است.

به بالای صفحه بردن