همۀ گزینه‌ها به فناپذیری انسان اشاره دارد، به‌جز گزینۀ ..................

گزینه یک

آب اجل که هست گلوگیر خاص و عام
بر حلق و بر دهان شما نیز بگذرد

گزینه دو

پیل فنا که شاه بقا مات حکم اوست
هم بر پیادگان شما نیز بگذرد

گزینه سه

چون داد عادلان به جهان در بقا نکرد
بیداد ظالمان شما نیز بگذرد

گزینه چهار

بادی که در زمانه بسی شمع‌ها بکشت هم بر چراغدان شما نیز بگذرد

گزینه 3

مفهوم بیت ناپایداری ظلم است و گزینه‌های دیگر به فانی بودن انسان اشاره دارد.

به بالای صفحه بردن