واژه‌ای که فرهنگستان زبان و ادب فارسی برای معادل آن، «همایش» را به تصویب رسانده در کدام بیت دیده می‌شود؟

گزینه یک

شنعت حاسد اندر آن تالار
یادگاری است بر در و دیوار

گزینه دو

به شعر آرم این نامه را گفت من
ازو شادمان شد دل انجمن

گزینه سه

این سرکشی که کنگرۀ کاخ وصل راست
سرها بر آستانۀ او خاک در شود

گزینه چهار

که گردا‌گرد قصر او چه شیرانند کز غیرت به قصد خون جانبازان و صدیقان بغریده

گزینه 3

همایش معادل فارسی کلمۀ فرانسوی «کنگره» است که در بیت گزینۀ «3» آمده. معنای کُنگره: مجمعی که دانشمندان و سیاستمداران دربارۀ مسائل علمی یا سیاسی بحث می‌کنند.

به بالای صفحه بردن