واژه‌های «حاذق، تلطّف و سوداگر» به‌ترتیب چه معنایی دارند؟

گزینه یک

پزشک - لطیف بودن - مجنون

گزینه دو

کامل - لطف - دیوانه

گزینه سه

ماهر - مهربانی - بازرگان

گزینه چهار

دانا - مهربانی - سودکننده

گزینه 3

حاذق: ماهر، چیره‌دست تلطّف: مهربانی، نرمی‌کردن سوداگر: تاجر، بازرگان، آنکه کارش دادوستد است.

به بالای صفحه بردن