واژه‌های «صورتک – مشوّش – خطابه – خیل» به‌ترتیب در کدام گزینه آمده است؟

گزینه یک

ماسک – آشفته – سخنرانی – گروه

گزینه دو

نقاب – سرگردان – سخنرانان – دسته

گزینه سه

صورت کوچک – پریشان – وعظ – گروه

گزینه چهار

نقاب – باهوش – سخنرانی – گروه

گزینه 1

«خطابه» مصدر است و به معنای «سخنرانی» است در گزینۀ 2 سخنرانان نادرست است. چون «خطبا» به این معناست. در گزینۀ 3 «صورتک» و در گزینۀ 4 «مشوّش» نادرست معنا شده است.

به بالای صفحه بردن