واژه‌های «مندرس – مستغنی – تیمار – کمیت» در کدام گزینه آمده است؟

گزینه یک

فرسوده – بی‌نیازی – غمخواری – اسب زرد

گزینه دو

فرسوده – بی‌نیاز – مراقبت – اسب سرخ

گزینه سه

کهنه – نیازمند – مراقبت – اسب سرکش

گزینه چهار

کهنه – نیازمندی – غمخواری – اسب زرد

گزینه 2

تنها در این گزینه همۀ واژه‌ها درست معنا شده‌اند.

به بالای صفحه بردن