واژه‌های «نغز / نقض» در کدام بیت به اشتباه نوشته شده‌اند؟

گزینه یک

بگفتا که رامشگری بر در است
ابا بربط و نغز رامشگر است

گزینه دو

یکی نغز گردون چوبین بساخت
به گرد اندرش تیغ‌ها درنشاخت

گزینه سه

زمانه نقض گفتاری ندارد
وگر دارد چو تو باری ندارد

گزینه چهار

صورت نقض وفای ما مباش بی‌وفایی را مکن بیهوده فاش

گزینه 3

گفتار نغز با این املا باید نوشته شود.

به بالای صفحه بردن