واژه‌های کدام گزینه، به‌ترتیب برای کامل کردن متن زیر مناسب است؟ «سهراب از .......... به‌ سوی .......... هنگامی که در جست‌وجوی پدرش رستم است، با شیرزن حماسۀ ملی ایران، گردآفرید، دختر ..........، آشنا می‌شود.»

گزینه یک

ایران ـ توران ـ هجیر

گزینه دو

توران ـ ایران ـ هجیر

گزینه سه

توران ـ ایران ـ گُژدهم

گزینه چهار

ایران ـ توران ـ گُژدهم

گزینه 3

به بالای صفحه بردن