واژه‌های کدام گزینه جای خالی بیت زیر را پر می‌کند؟ «دید یکی .................. خروشنده‌ای .................. نادره جوشنده‌ای»

گزینه یک

بهر - سحمگنی

گزینه دو

بحر - سهمگنی

گزینه سه

بهر - سهمگنی

گزینه چهار

بحر - صهمگنی

گزینه 2

بحر به معنای دریا / سهمگن همان سهمگین است.

به بالای صفحه بردن