واژه‌های «کید – طرب – اعتبار – فرقت» به‌ترتیب در کدام گزینه آمده است؟

گزینه یک

حیله – نوعی سبزی – پند گرفتن – جدایی

گزینه دو

خدعه – شادی –عبرت گرفتن – دوری

گزینه سه

هوش – خوش‌گذرانی – عبارت – جدایی

گزینه چهار

مکر – شادی – عبرت گرفتن – آسایش

گزینه 2

«خدعه» با «کید» هم‌معناست بقیۀ واژه‌ها نیز در این گزینه درست معنا شده‌اند.

به بالای صفحه بردن