واژگانی که درست معنی شده‌اند، در کدام گزینه آمده است؟ (تیمار: حمایت و نگاهداشت)، (ضایع: تلف)، (عمله: کارگر)، (تالاب: مرداب)، (عَلَم: درد)، (ادیب: نویسنده)، (قیّم: سرپرست)، (مرمّت: مردانگی و جوانمردی)، (خلف صدق: فرزند درست‌ کار)، (کرای: کرایه)، (کلّه: کلاه‌ خود)، (شندر غاز: پول غیر کاغذی)

گزینه یک

تیمار - ضایع - قیّم - کرای

گزینه دو

تیمار - تالاب - قیّم - شندر غاز

گزینه سه

ضایع - عمله - کلّه - کرای

گزینه چهار

علم - ادیب - خلق صدق - قیّم

گزینه 1

کلماتی که نادرست معنا شده‌اند: عمله: جمع عامل است / تالاب: آبگیر، برکه / عَلَم: رایت، بیرق (اَلَم: درد) / ادیب: سخن‌دان، سخن‌شناس / مرمّت: اصلاح و رسیدگی / خلق صدق: جانشین راستین / کلّه: برآمدگی پشت پای اسب / شندر غاز: پول اندک و ناچیز

به بالای صفحه بردن