واژگان کدام گزینه هم‌خانواده نمی‌باشند؟

گزینه یک

تحصیل - حاصل

گزینه دو

خلاصه - تلخیص

گزینه سه

عیب - معیوب

گزینه چهار

حرام - محرم

گزینه 2

کلمات هم‌خانواده کلماتی عربی هستند که از یک ریشه باشند و و ترتيب حروف مشترکشان نيز يکسان باشد. واژگان گزینۀ 1 از ریشۀ «ح - ص - ل»، واژگان گزینۀ 2 از ریشۀ «خ - ل - ص» و تلخيص از«ل خ ص» ساخته شده است. واژگان گزینۀ 3 از ریشۀ «ع - ی - ب» می‌باشند. اما در گزینۀ 4 حرام و محرم نيز از «ح ر م» ساخته شده‌اند.

به بالای صفحه بردن