واژۀ « آورد » در کدام بیت معنای متفاوتی دارد؟

گزینه یک

به آورد با او بسنده نبود
بپیچید از او روی و برگاشت زود

گزینه دو

مرید پیر مغانم ز من مرنج ای شیخ
چرا که وعده تو کردی و او به جای آورد

گزینه سه

باد آمد و بوی عنبر آورد
بادام شکوفه بر‌سر آورد

گزینه چهار

دنیا غم هجران تو را نیز سر آورد پیراهن خونین تو را از سفر آورد

گزینه 1

در گزینه‌های دیگر « آورد » فعل است اما در این گزینه به معنای « نبرد » و اسم است.

به بالای صفحه بردن