واژۀ «بوم» در همۀ معنای به جز .................. به کار می‌رود.

گزینه یک

سرزمین

گزینه دو

تابلوی نقاشی

گزینه سه

سوت و کور

گزینه چهار

جغد

گزینه 3

«بوم» به معنای «سوت و کور» نیست.

به بالای صفحه بردن