واژۀ «تا» در همۀ گزینه‌ها یکسان به‌کار رفته است بجز گزینۀ ..................

گزینه یک

راز من در غمت چو پیدا شد روی تا کی ز من نهان داری

گزینه دو

تا دلِ من برده‌ای قصد جفا کرده‌ای نی بر من بوده‌ای نی غم من خورده‌ای

گزینه سه

مه نخوانم ترا معاذ الله مه نهانست تا تو پیدایی

گزینه چهار

سپر افکنده آسمان تا تو رایت جور بر افراشته‌ای

گزینه 1

در گزینه‌های 2و3و4 «تا» در معنای از زمانی‌که به‌کار رفته است اما در گزینۀ 1 بصورت پرسشی و در معنای چه زمانی استفاده شده است و نشان‌دهندۀ زمان است.

به بالای صفحه بردن