واژۀ «تخت» در کدام بیت معنای متفاوتی دارد؟

گزینه یک

خاطرش جمع و دلش قرص و خیالش تخت است
هر که تسخیر کند قلب تو را خوشبخت است

گزینه دو

اگر تخت خواهی ز من با کلاه ره سیستان گیر و برکش سپاه

گزینه سه

چه با رنج باشی چه با تاج و تخت ببایدت بستن به فرجام رخت

گزینه چهار

کجا آن بزرگان با تاج و تخت کجا آن سواران پیروز بخت

گزینه 1

در این گزینه واژۀ «تخت» به معنای «آسوده» به کار رفته اما در سایر گزینه‌ها به معنای تخت پادشاهی است.

به بالای صفحه بردن