واژۀ «حُقّه» در کدام گزینه متفاوت است؟

گزینه یک

عقل حیران شود از خوشه زرین عنب فهم عاجز شود از حُقّۀ یاقوت انار

گزینه دو

گوهر مخزن اسرار همان است که بود حقّۀ مهر بدان مهر و نشان است که بود

گزینه سه

صوفی نهاد دام و سر حُقّه باز کرد بنیاد مکر با فلک حُقّه باز کرد

گزینه چهار

هر‌که شدت حلقۀ در زود برد حقّۀ زر خاصه که در باز کنی محرم دروازه شود

گزینه 3

در همۀ گزینه‌ها «حقه» به‌معنای صندوقچه آمده است ولی در مصراع دوم بیت سوم «حقه‌باز» در معنای مکار است.

به بالای صفحه بردن