واژۀ «خور» به چه معناست؟

گزینه یک

زمین پست

گزینه دو

چشمه

گزینه سه

قنات

گزینه چهار

کاریز

گزینه 1

«خور» به معنای زمین پست است که گاهی مجازاً چشمه نیز معنا می‌دهد.

به بالای صفحه بردن