واژۀ داد در کدام بیت متفاوت است؟

گزینه یک

گرچه خط داد سخن در مصخف روی تو داد
نقطۀ خال تو را تفسیر نتوانست کرد

گزینه دو

روز محشر داد بستاند خدا از قاتلانش
تو بده داد و مباش از حب مقتولان جدا

گزینه سه

دوشم نوید داد عنایت که حافظا
باز آ که من به عفو گناهت ضمان شدم

گزینه چهار

اگر چه خرمن عمرم غم تو داد به باد به خاک پای عزیزت که عهد نشکستم

گزینه 2

داد در این گزینه به معنای عدل است و در سه گزینه دیگر فعل است.

به بالای صفحه بردن