واژۀ « رنجه » در کدام معنی نادرست است؟

گزینه یک

آزرده خاطر

گزینه دو

سختی کشیده

گزینه سه

رنج دیده

گزینه چهار

گرفتار

گزینه 4

« رنجه » به معناهایی که در سه گزینه‌ی دیگر آمده کاربرد دارد.

به بالای صفحه بردن