واژۀ «رنگ» در کدام بیت معنایی متفاوت دارد؟

گزینه یک

رنگ روی و نبض و قاروره بدید هم علاماتش هم اسبابش شنید

گزینه دو

خاک سیه بر سر او کز دم تو تازه نشد یا همگی رنگ شود یا همه آوازه شود

گزینه سه

جامه صد رنگ از آن خم صفا ساده و یک رنگ گشتی چون صبا

گزینه چهار

این حدیث از سر دردیست که من می‌گویم رنگ رخساره خبر می‌دهد از سر درون

گزینه 2

در این گزینه رنگ به معنای ریا است.

به بالای صفحه بردن