واژۀ « رنگ » در کدام گزینه معنایی متفاوت دارد؟

گزینه یک

ز عشق نا‌تمام ما جمال یار مستغنی است
به آب و رنگ و خال و خط چه حاجت روی زیبا را

گزینه دو

گر بکوبی شیشۀ غم را به سنگ
هفت رنگش می‌شود هفتاد رنگ

گزینه سه

چشمت که فسون و رنگ می بارد از او
افسوس که تیر جنگ می بارد از او

گزینه چهار

گر بگویم که مرا حال پریشانی نیست رنگ رخساره خبر می‌دهد از سرّ ضمیر

گزینه 3

در این گزینه « رنگ » به معنای مکر و ریاکاری است در حالی که در گزینه‌های دیگر به معنای واقعی خودش آمده است.

به بالای صفحه بردن