واژۀ «زلّت» در بیت زیر به چه معناست؟ «بی‌زلّت و بی‌گناه محبوسم بی‌علت و بی‌سبب گرفتارم»

گزینه یک

خواری

گزینه دو

لغزش

گزینه سه

جنایت

گزینه چهار

فرومایگی

گزینه 2

«زلّت» با این املا به‌معنای لغزش است «ذلّت» با این املا به‌معنای خواری است.

به بالای صفحه بردن