واژۀ «زَهره در» در مصراع «دیده سیه کرده شده زهره در» به چه معناست؟

گزینه یک

ترسناک

گزینه دو

خشمگین

گزینه سه

کم جرأت

گزینه چهار

بی‌لیاقت

گزینه 1

زَهره در: ترسناک

به بالای صفحه بردن