واژۀ «سر» در کدام بیت مجاز نیست؟

گزینه یک

کار با عشق فتاد، از سرم اي عقل برو
چه دهي وسوسه ديدم هنري نيست تو را

گزینه دو

عذري بنه اوّل که تو درويشي و او را
در مملکت حسن سرِ تاجوري بود

گزینه سه

مگر که سر بدهم ور نه من ز سر ننهم
اميد وصل در اين ره چو پاي بنهادم

گزینه چهار

مشک با حلقۀ مويت سر سودا دارد کج‌خيالي است مگر مشک ختا را سوداست

گزینه 1

در این گزینه سر به معناي خودش آمده است. بررسی سایر گزینه‌ها: گزينۀ 2) سر: مجاز از رییس و صاحب گزينۀ 3) سر اول: مجاز از جان - سر دوم: مجاز از فکر گزينۀ 4) سر: مجاز از قصد

به بالای صفحه بردن