واژۀ «شاید» در بیت زیر در کدام معنا نیامده است؟ «گر در طلبت رنجی ما را برسد شاید چون عشق حرم باشد سهل است بیابان‌ها»

گزینه یک

شایسته است

گزینه دو

ممکن است

گزینه سه

سزاوار است

گزینه چهار

سزاست

گزینه 2

در این بیت «شاید» در معنای «شایسته و سزاوار» آمده است.

به بالای صفحه بردن