واژۀ «شکن» در بیت زیر با همین واژه در کدام گزینه یکسانی معنایی دارد؟ «چون بگشایم ز سر مو شکن ماه ببیند رخ خود را به من»

گزینه یک

باز پرسید ز گیسوی شکن در شکنش کان دل غمزده آشفته گرفتار کجاست؟

گزینه دو

توبه نبود جز شکست خویشتن توبه خواهی نشکند خود را شکن

گزینه سه

الا ای پیر فرزانه مکن منعم ز میخانه که من در ترک پیمانه دلی پیمان‌ شکن دارم

گزینه چهار

هر‌چه غیر اوست سد راه من آن بت است و غیرت من بت‌ شکن

گزینه 1

در این گزینه شکن به معنای «چین و چروک» و در سایر گزینه‌ها بن مضارع و به معنای شکستن است.

به بالای صفحه بردن