واژۀ «عامل» در کدام گزینه معنای متفاوتی دارد؟

گزینه یک

شنیدم فلان عامل را که فرستادی در ولایت بر رعیت دست درازی می‌کند.

گزینه دو

اساسی‌ترین عامل پیدایش شعر احساس و عاطفه است.

گزینه سه

عامل شهری به خلیفه نوشت که دیوار شهر خراب شده است و آن را عمارت باید کرد.

گزینه چهار

گفت: وقتی عامل را عزل کنی که مال رعیت را تمام ستانده باشد و در خزانۀ ملک نهی.

گزینه 2

«عامل» در این گزینه به معنای «سبب» آمده است در حالی که در گزینه‌های دیگر این واژه به معنای «کارگزار» است.

به بالای صفحه بردن