واژۀ «عمارت» در یک بیت به اشتباه نوشته شده است، آن بیت کدام است؟

گزینه یک

نی حکم و نی عمارت نی غسل و نی طهارت
نی گفت و نی اشارت نی میل اغتذایی

گزینه دو

خاک وجود ما را از آب دیده گل کن
ویرانسرای دل را گاه عمارت آمد

گزینه سه

سماع گوش من نامت سماع هوش من جامت
عمارت کن مرا آخر که ویرانم به جان تو

گزینه چهار

جدا کن آب را از گل چو کاه از دانه‌ای ساقی ز آب و گل بود اینجا عمارت‌های کاشانه

گزینه 1

«امارت» در این بیت با همین املا صحیح است. امارت به معنای فرمانروایی، با حکم هم در همین مصراع ارتباط معنایی دارد و می‌توانید از طریق آن به نادرستی واژه پی ببرید.

به بالای صفحه بردن