واژۀ «فضله» به چه معنایی به کار می‌رود؟

گزینه یک

دانش

گزینه دو

فضیلت

گزینه سه

سرگین

گزینه چهار

راستی

گزینه 3

«فضله» به معنای مدفوع و سرگین» است.

به بالای صفحه بردن