واژۀ «قضا» در بیت زیر با همۀ گزینه‌ها به‌جز .................. یکسان است. «کبوتری که دگر آشیان نخواهد دید قضا همی بردش تا به سوی دانه و دام»

گزینه یک

قضا چون ز گردون فرو هشت پر همه عاقلان کور گردند و کر

گزینه دو

این جان پاره پاره را خوش پاره پاره مست کن تا آن‌چه دوشش فوت شد آن‌را کند این دم قضا

گزینه سه

قضا گفت گیر و قدر گفت ده فلک گفت احسنت و مه گفت زه

گزینه چهار

راز بگشا ای علی مرتضی ای پس از سوءالقضا حسن القضا

گزینه 2

در همۀ گزینه‌ها «قضا» به‌معنای سرنوشت است ولی در این گزینه به‌معنای «به‌جا آوردن آنچه زمانش گذشته» است.

به بالای صفحه بردن