واژۀ «قلب» در کدام گزینه آرایۀ ایهام ساخته است؟

گزینه یک

بیمار رنج صفرا ذوق شکر نداند
هر سنگ دل در این ره، قلب از گهر نداند

گزینه دو

چون ره خانه ندانید که زاییدۀ وصلید
چون سره و قلب ندانید کز این بازارید

گزینه سه

خیال شهسواری پخت و شد ناگه دل مسکین
خداوندا نگه‌دارش که بر قلب سواران زد

گزینه چهار

گوییا باور نمی‌دارند روز داوری کاین همه قلب و دغل در کار داور می‌کنند

گزینه 3

قلب در بیت گزینۀ «3» دارای ایهام است معنای اول عضوی از بدن و معنای دوم قسمت میانی سپاه است و بیت این قابلیت را دارد که با هر دو، معنا شود، اما در سایر گزینه‌ها تنها یکی از معانی استفاده می‌شود. گزینۀ «1»: قلب در این گزینه متضاد خالص است. گزینۀ «2»: قلب در این بیت متضاد سره و به معنای ناخالص و تقلبی است. گزینۀ «4»: در این بیت هم قلب به معنای غش در کارها و تقلب‌کردن است.

به بالای صفحه بردن