واژۀ «مألوف» به چه معناست؟

گزینه یک

پرورده

گزینه دو

نوشته‌شده

گزینه سه

خو گرفته

گزینه چهار

تألیف‌شده

گزینه 3

«مألوف» از «ألف» می‌آید و به‌معنای «اُنس یا خو گرفتن» است.

به بالای صفحه بردن