واژۀ مشخص شده در کدام گزینه استعاره نیست؟

گزینه یک

قطره باران که در افتد به خاک زو بدمد بس گهر تابناک

گزینه دو

ابر ز من حامل سرمایه شد باغ ز من صاحب پیرایه شد

گزینه سه

در بن این پرده نیلوفری کیست کند با چو منی همسری

گزینه چهار

چشمه کوچک چو به آن‌جا رسید وان همه هنگامه دریا بدید

گزینه 4

«گهر» استعاره از گل‌ها و گیاهان. «سرمایه» استعاره از قطرات آب پس از باریدن باران. «پرده» یا پردۀ نیلوفری استعاره از آسمان.

به بالای صفحه بردن