واژۀ مشخص شده در کدام گزینه فعل اسنادی نیست‌؟

گزینه یک

روز سیوم به مجلس وزیر شدیم.

گزینه دو

این جوانان آنان‌اند که فلان روز ما ایشان را در حمام نگذاشتیم.

گزینه سه

آن مرد خجل شد و عذر ما خواست.

گزینه چهار

چنان که هستی بر نشین و نزدیک من آی.

گزینه 1

مصدر شدن گاه در معنای رفتن می‌آمده است و در گزینه های دیگر در معنای اسنادی آمده‌اند. همانطور که در واژۀ «آمد و شد» به معنای «رفت و آمد» استفاده می‌کنیم. _بشد_ نیز رُهّام با خود و گبر همی گرد رزم اندر آمد به ابر

به بالای صفحه بردن