واژۀ مشخص شده در کدام گزینه قید است؟

گزینه یک

گمان بردند که ما زبان ایشان ندانیم.

گزینه دو

ما آنانیم که پلاس پاره‌ها بر پشت بسته بودیم.

گزینه سه

آن مرد خجل شد و عذرها خواست.

گزینه چهار

در حال سی دینار فرستاد که این را به بهای تن‌جامه بدهید.

گزینه 4

«در حال» به معنای «آنی»، «فوراً» و «همان لحظه» قید می‌باشد.

به بالای صفحه بردن