واژۀ «مقرّی» به چه معناست؟

گزینه یک

اعتراف‌کننده

گزینه دو

قرآن‌خوان

گزینه سه

راوی

گزینه چهار

لجباز

گزینه 2

«مقرّی» به معنای «قرآن‌خوان» است.

به بالای صفحه بردن