واژۀ «مولع» به چه معناست؟

گزینه یک

ثروتمند

گزینه دو

حریص

گزینه سه

باهوش

گزینه چهار

ترسو

گزینه 2

مولع از «ولع» ساخته شده و به معنای طمعکار و حریص است.

به بالای صفحه بردن