واژۀ « میان » در کدام گزینه معنای متفاوتی دارد؟

گزینه یک

میان او که خدا آفریده است از هیچ
دقیقه‌ای است که هیچ آفریده نگشاده‌ست

گزینه دو

میان گریه می‌خندم که چون شمع اندرین مجلس
زبان آتشینم هست لیکن درنمی‌گیرد

گزینه سه

میان ماه من تا ماه گردون
تفاوت از زمین تا آسمان است

گزینه چهار

در میان گریه خوابش در ربود دید او در خواب که پیری رو نمود

گزینه 1

در گزینه‌های دیگر « میان » به معنای « وسط و بین » است اما در گزینه‌ی «1» « میان » به معنای « کمر » است.

به بالای صفحه بردن