واژۀ «نفوس» مجاز از چیست؟

گزینه یک

دم و بازدم

گزینه دو

انسان‌ها

گزینه سه

باطن‌ها

گزینه چهار

ظواهر

گزینه 2

«نفس» در معنای مجازی «انسان» است.

به بالای صفحه بردن