واژۀ «همسری» در مصراع «کیست کند با چو منی همسری» به چه معنا نمی‌تواند باشد؟

گزینه یک

برابری

گزینه دو

همتایی

گزینه سه

یکسانی

گزینه چهار

زن و شوهری

گزینه 4

همسری در این بیت معنای امروزی را ندارد.

به بالای صفحه بردن