واژۀ «چو» در کدام گزینه با سایر گزینه‌ها تفاوت دارد؟

گزینه یک

گه به دهان، بر زده کف چون صدف گاه چو تیری که رود بر هدف

گزینه دو

در بر من ره چو به پایان برد از خجلی سر به گریبان برد

گزینه سه

زین نمط آن مست شده از غرور رفت و ز مبدأ چو کمی گشت دور

گزینه چهار

چشمه کوچک چو به آن‌جا رسید وان همه هنگامه دریا بدید

گزینه 1

«چو» در گزینۀ 1 به معنای «مثل و مانند» است و ادات تشبیه است و تشبیه می‌سازد اما در سایر گزینه‌ها به معنای «وقتی‌که، هنگامی‌که» است و تشبیه نمی‌سازد.

به بالای صفحه بردن