واژۀ «کاید» به چه معناست؟

گزینه یک

باهوش

گزینه دو

حیله‌گر

گزینه سه

قمارباز

گزینه چهار

خوشگذران

گزینه 2

این واژه به‌صورت جمع در متن درس آمده است و مفرد آن به‌معنای «حیله‌گر» است.

به بالای صفحه بردن