واژۀ «کشتن» در کدام بیت معنای متفاوتی دارد؟

گزینه یک

بادی که در زمانه بسی شمع‌ها بکشت هم بر چراغدان شما نیز بگذرد

گزینه دو

عیسی به رهی دید یکی کشته فتاده گفتا که که را کشتی تا کشته شدی باز

گزینه سه

شمع را باید از این خانه به در بردن و کشتن تا به همسایه نگوید که تو در خانۀ مایی

گزینه چهار

عشق چون آید برد هوش دل فرزانه را دزد دانا می‌کشد اول چراغ خانه را

گزینه 2

فقط در این گزینه «کشتن» در معنای واقعیش آمده و در گزینه‌های دیگر در معنای مجازی «خاموش کردن» به کار رفته است.

به بالای صفحه بردن