واژۀ «گرته می‌بست» در عبارت «خرگوش را روان گرته می‌بست» به چه معناست؟

گزینه یک

نقاشی می‌کرد

گزینه دو

تصور می‌کرد

گزینه سه

سایه روشن می‌زد

گزینه چهار

طراحی می‌کرد

گزینه 4

«گرته بستن» به معنای «طراحی چیزی با خاکه زنگ یا زغال» است.

به بالای صفحه بردن