واژۀ « گور » در کدام گزینه معنی متفاوتی دارد؟

گزینه یک

« گفت : چشم تنگ دنیادوست را
یا قناعت پر کند یا خاک گور »

گزینه دو

« نیامد به دامم به‌سان تو گور
ز چنگم رهایی نیابی مشور »

گزینه سه

« به‌سان پلنگی که بر پشت گور
نشیند برانگیزد از گور شور »

گزینه چهار

« یکی نره گوری زده بر درخت نهاده بر خویش گوپال و رخت »

گزینه 1

در این گزینه « گور » به معنای قبر است و در گزینه‌های دیگر به معنای « گور‌خر » است.

به بالای صفحه بردن